| دانلود قالب جوملا | کولر صنعتی | گرماتاب | اسکوتر برقی | خرید وی پی ان | دوربین مدار بسته | اخبار استقلال

ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ کفپوش ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ

ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﮔﺎﺱ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﭘﺮﮔﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺭﻧﮓ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻟﻤﺎﻧﯽ ﺍﻟﯿﮕﯿﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﻔﭙﻮﺷﻬﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﭘﻠﯽ ﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ . ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻝ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻝ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺭﺯﻣﯽ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺯﻣﯽ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻣﯿﺘﻮﻥ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺪﻣﯿﺘﻮﻥ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻨﯿﺲ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻨﯿﺲ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻔﭙﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﻣﺠﺮﯼ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﯽ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ ﻭ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ   ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻬﯿﺰﺍﺕ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮﭖ ﻭ ﻧﺮﻣﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻧﮓ ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ ﻭ ﭼﺴﺐ ﺩﻭ ﺟﺰﺋﯽ ﭘﻠﯽ ﯾﻮﺭﺗﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ .ﭘﻠﯽ ﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ . ﺭﻧﮓ ﺍﭘﻮﮐﺴﯽ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺯﯼ.

هزینه کفپوش اپوکسی چقدر است؟

Beautiful and handcrafted icons for web and print projects

بهترین اپوکسی ها گران هستند، به ویژه اپوکسی های صنعتی. اگر اپوکسی های ارزان قیمت را در بازار پیدا کنید، احتمال این است که آنها با تخلیه کننده ها یا حلال های با کیفیت پایین تخلیه شوند. این اپوکسی ها رقیق شده اند اپوکسی هایی هستند که کمتر عمل می کنند و برای استفاده های مکرر و همچنین اپوکسی های مقاوم در صنعت مقاوم نخواهند شد. کسب و کارهایی که به دنبال اپوکسی کف هستند توصیه می شود که در یک پوشش مقاومتی مقاوم در برابر صنعتی سرمایه گذاری کنند و از اپوکسی های رقیق شده جلوگیری کنند. همانطور که گفته های قدیمی می گوید "شما چیزی را که برای آن پول پرداختی" را دریافت می کنید.

 

ویژگی های منحصر بفرد کفپوش های اپوکسی

پوشش های اپوکسی به علت مقاومت شیمایی، دوام، تخلخل کم و استحکام باند قوی مورد استفاده قرار می گیرند. پوشش های اپوکسی می تواند به صورت مزرعه ای، برس زدن، چرخاندن و یا پرچین کردن بسته بندی شود. اپوکسی ها برای خواص چسبندگی عالی، مقاومت شیمیایی و حرارت، خواص مکانیکی خوب به عالی و بسیار خواص الکتریکی عایق شناخته شده است.
استفاده از مواد اپوکسی گسترده است و شامل: پوشش ها، چسب ها و مواد کامپوزیتی مانند فیبر کربن و پلاستیک تقویت شده شیشه ای است(هر چند پلی استر، وینیل استر و دیگر رزین های ترموستات نیز برای پلاستیک تقویت شده شیشه استفاده می شود.) حتی فرمولاسیون پوشش اپوکسی خاصی وجود دارد که باعث افزایش مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر حرارت و توانایی آب زیرزمینی می شود.